FIBIS India Tour 2007

Travelling around from Agra to Kolkata

S330 - The FIBIS group at Jhansi railway station.
Rod Poxon LRPS