Rajasthan, November 2010 (return to Jaipur submenu)

Jaipur - the City Palace and Jantar Mantar Obervatory

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rod Poxon LRPS