Spain

Santiago de Compostela

1532 - Monastery of San Jeronimo on the Praza do Obradoiro.
Rod Poxon LRPS